Advokatska kancelarija Veselinović

O nama…

Advokatska kancelarija Veselinović (AKV) je osnovana 2009. godine, od strane advokata Nevene Veselinović. Danas kancelarija broji trinaest advokata, pet pripravnika i dva konsultanta uz veliki broj saradnika, koji zajedno čine tim sa bogatim iskustvom u građanskom pravu.

Pretežna oblast delovanja AKV je usmerena na zastupanje i pravno savetovanje privrednih društava, i to zastupanje u svim postupcima pred nadležnim organima Republike Srbije i pružanje pravnih saveta i sastavljanje pravnih akata za potrebe svakodnevnog poslovanja.

Pored zastupanja pravnih subjekata u privrednom pravu, AKV se bavi zastupanjem u građanskim i krivičnim postupcima.

Humanitarni rad…

Pored pružanja advokatskih usluga, AKV se bavi aktivnostima na polju društvene odgovornosti i humanitarnog rada, u sklopu kojih su i pro bono zastupanje štićenica Sigurne kuće Beograd počev od februara 2016. godine, razna sponzorstva u cilju prikupljanja pomoći namenjene prihvatilištu za nezbrinutu decu, publicistika i organizovanje izložbi sa temom promovisanja zaštite spomenika kulture grada Beograda.

Oblasti Rada

U svom radu AKV teži da prepozna specifične potrebe svakog klijenta, da se uoče problemi i ponudi najefikasniji način za njihovo rešavanje. Cilj je zastupanje stranaka u njihovom najboljem interesu, svim raspoloživim sredstvima na osnovu važećih propisa, a u smeru uspešnog ishoda i ostvarivanja željenih efekata.

AKV svojim klijentima pruža usluge iz sledećih oblasti:

Korporativno pravo

U okviru korporativnog odeljenja AKV, iskusni pravnici pružaju usluge savetovanja iz svih domena korporativnog prava, kao i podršku u postupcima osnivanja, spajanja i akvizicije privrednih društava u Srbiji uz pripremu svih relevantnih pravnih akata i zastupanje u odgovarajućim upravnim postupcima. Takođe, AKV se bavi i pružanjem pravnih usluga iz oblasti stečaja i reorganizacije, kao i iz sfere svih ostalih transakcionih pitanja, imajući u vidu tendenciju rasta prisustva multinacionalnih kompanija u Srbiji, kao i sve veće prisustvo kompanija iz Srbije na internacionalnom tržištu.

Bankarstvo, finansije i poresko pravo

AKV poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti bankarskog prava i prava osiguranja kroz pružanje pravnih usluga i zastupanje banaka i osiguravajućih društava. Takođe, AKV pruža usluge i u oblasti poreskog savetovanja, uz podršku klijentima pri pokretanju i sprovođenju njihovih kompleksnih projekata, koja se odnosi kako na pružanje pravnih saveta tako i na pomoć u pregovorima.

Pravo intelektualne svojine

U okviru rada AKV klijentima se pružaju usluge iz domena prava intelektualne svojine, sa posebnim naglaskom na autorsko pravo. Pored savetovanja, asistencije u procedurama registracije žigova, patenata i ostalih prava iz oblasti industrijske svojine pred nadležnim državnim organima, AKV ima bogatu praksu u zastupanju klijenata pred sudom u postupcima proisteklim iz ove materije.

Radno pravo

U timu AKV nalaze se stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti radnog prava i pitanja radnih odnosa. AKV pruža pravne savete klijentima o pitanjima najefikasnijih načina za uređenje radnopravnih odnosa, pruža usluge izrade relevantnih opštih akata poslodavaca, drugih aspekata radnopravne regulative kao i zastupanje u postupcima pred sudovima u slučaju sudskih sporova.

Nepokretnosti

AKV pruža i pravne usluge klijentima u vezi sa nepokretnostima i to sačinjavanje kupoprodajnih ugovora, sprovođenja adekvatnih provera pred nadležnim državnim organima, kao i zastupanje u upravnim postupcima pred Republilčkim geodetskim zavodom i nadležnim Sekretarijatima.

Krivično pravo

U okviru AKV se nalazi i krivično odeljenje, čiji su članovi advokati sa višegodišnjom praksom u zastupanju klijenata u krivičnim postupcima, kao i u oblasti prekršajnog prava i privrednih prestupa. Takođe, specijalizovani su i za zastupanja pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu.

Zastupanje u sudskim postupcima

AKV ima dugogodišnju praksu uspešnog zastupanja klijenata u svim sudskim postupcima – kako u parničnim, tako i u vanparničnim, izvršnim i krivičnim postupcima.

Imajući u vidu potrebu za rešavanjem sporova na alternativne načine, AKV u tom smislu prati razvoj u skladu sa modernim tendencijama. AKV pruža usluge zastupanja klijenata tokom pregovora, usluge medijacije , kao i zastupanje u postupcima koje se vode pred Arbitražama.

Upoznajte Tim

Tim AKV čine advokati, advokatski pripravnici, pravnici posebne ekspertize i drugi saradnici. Tim AKV je tokom višegodišnjeg zajedničkog rada naučio da izvuče maksimum iz timskog delovanja, ali i potencijala svakog pojedinca. Naši članovi su advokati sa bogatim iskustvom, kao i mladi perspektivni pravnici, što garantuje svestran pristup svakom zahtevu.

Advokati

Nevena Veselinović

Nevena Veselinović je osnivač Advokatske kancelarije Veselinović. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome trenutno završava Master studije. Poseduje višegodišnje pravno iskustvo stečeno tokom rada u sudu i u bankarskom sektoru /Banca Intesa Beograd. Nakon položene zakletve pred Advokatskom komorom Beograda, 2009. godine osniva svoju advokatsku kancelariju. U svojoj advokatskoj karijeri bavila se krivičnim pravom, zastupanjem klijenata pred Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu.

Kao osnivač AKV, bila je inicijator mnogih humanitarnih aktivnosti, tako da se logo ADV-VESELINOVIC često može videti na mnogim manifestacijama humanitarnog karaktera.

Veljko Zečević

Veljko Zečević je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a  advokaturom se bavi od 2007.godine. Saradnik Advokatske kancelarije Veselinović postaje u maju 2014.godine. Tokom svog advokatskog staža specijalizovao se za građansko pravo, a naročito za različite oblasti privrednog prava. Bavi se savetovanjem i zastupanjem privrednih društava i fizičkih lica pred sudovima i drugim nadležnim organima, kao i pružanjem svih ostalih pravnih usluga, sa posebnim akcentom na bankarsko poslovanje, lizing i sprovođenje statusnih i ostalih promena u privrednim društvima.

Snežana Sladaković

Snežana Sladaković je pravničku karijeru započela 2010.godine posle diplomiranja na Pravnom fakultetu u Beogradu. Saradnik u Advokatskoj kancelariji Veselinović je od aprila 2013. godine. Svakodnevno se bavi zastupanjem pravnih i fizičkih lica u parničnim, krivičnim i upravnim postupcima, kao i savetovanjem i rešavanjem problema u upravljanju privrednim društvima. Takođe, Snežana se specijalizuje za oblast poreskog prava i poreskog savetovanja, u okviru Specijalističkih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Jelena Miletić

Jelena Miletić je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a advokaturom se bavi od 2000. godine. Saradnik u Advokatskoj kancelariji Veselinović postaje 2015. godine, a specijalizovala se za zastupanje klijenata u postupcima iz radnog i privrednog prava, sa akcentom na lizing poslovanju. Takođe, poseduje bogato iskustvo iz oblasti porodičnopravnih odnosa i zastupanja maloletnika u svim vrstama postupaka.

Vladimir Bubanja

Vladimir Bubanja  je završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, a pravosudni ispit je položio 2005. godine. Pravničku karijeru je gradio u okviru pravnih službi nekoliko velikih domaćih i stranih kompanija, a od 2017. godine se bavi advokaturom u okviru Advokatske kancelarije Veselinović. Specijalizovao se za materiju bankarskog poslovanja, stečaja i reorganizacije. Takođe, bavi se pružanjem pravnih saveta iz srodnih oblasti prava, i to naročito iz oblasti upravljanja privrednim društvima.

Olivera Ćirković

Olivera Ćirković je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usavršavala se na WU Universitat Wien, a potom završila i Master studije.  Advokaturom se bavi od 2015. godine, u okviru Advokatske kancelarije Veselinović. Pretežno se bavi zastupanjem klijenata pred sudovima u svim vrstama postupaka, sa posebnim akcentom na parnični i izvršni postupak. Specijalizuje se za oblast naknade štete i osiguranja.

ADVOKATSKI PRIPRAVNICI

Miloš Mitrović

Miloš Mitrović je završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Advokaturom se bavi od marta 2015.godine, kao advokatski pripravnik u okviru Advokatske kancelarije Veselinović. Pretežno se bavi zastupanjem klijenata pred sudom i drugim državnim organima, sa namerom da se specijalizuje u oblasti krivičnog i prekršajnog prava.

Dušica Dukanac

Dušica Dukanac je završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Advokaturom se bavi od februara 2017.godine, kao advokatski pripravnik u okviru Advokatske kancelarije Veselinović. Pretežno se bavi zastupanjem klijenata pred sudom i drugim nadležnim organima sa namerom da se specijalizuje u oblasti građanskog prava, a sa posebnim osvrtom na porodičnopravnu i radnopravnu materiju.

Bogdan Felbab

Bogdan Felbab je završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Advokaturom se bavi od jula 2017. godine, kao advokatski pripravnik u okviru Advokatske kancelarije Veselinović. Pretežno se bavi zastupanjem klijenata pred sudom i drugim nadležnim organima. Namera mu je da se specijalizuje u oblasti prekršajnog prava i naknade štete.

Jelena Živković

Jelena Živković je završila Pravni fakultet Univerziteta Union, posle čega se od septembra 2017. godine bavi advokaturom kao advokatski pripravnik u okviru Advokatske kancelarije Veselinović. Bavi se pružanjem pravnih saveta klijentima, sa namerom da se usavršava u oblasti korporativnog prava.

Siniša Živanović

Siniša Živanović je završio Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, a trenutno pohađa Master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od oktobra 2017.godine se bavi advokaturom kao advokatski pripravnik u okviru Advokatske kancelarije Veselinović. Namera mu je da se pretežno bavi korporativnim pravom i savetovanjem klijenata u oblasti privrednog prava.

STRUČNI SARADNICI

Nataša Leković

Nataša Leković je rukovodilac Odeljenja za korporativno pravo Advokatske kancelarije Veselinović. Diplomirala je na Pravnom fakultetom Univerziteta u Beogradu, a trenutno završava Master studije iz oblasti prava privrednih društava.  Poseduje dugogodišnje iskustvo u bankarskom sektoru i sektoru  osiguranja, koje je sticala u eminentnim kompanija poput Banca Intesa, Naftna industrija Srbije i Energoprojekt Garant. Bavi se kompanijskim pravom, korporativnim upravljanjem i kontrolom usklađenosti poslovanja. U više navrata je bila angažovana u Privrednoj komori Srbije na projektima Svetske banke.

Vesna Ribar

Vesna Ribar je rukovodilac Odeljenja za zastupanje Advokatske kancelarije Veselinović. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a pravosudni ispit položila 1990. godine. Poseduje dugogodišnje iskustvo sticano u pravnim službama kompanija kao što su Ikarbus, Jugobanka, Banca Intesa. Član je Asocijacije medijatora Srbije i upisana u registar posrednika pri Ministarstvu pravde Republike Srbije, a takođe poseduje specijalistička znanja iz oblasti mobinga. Pored navedenog,  bavi se pitanjima iz oblasti bankarskog poslovanja i naknade štete.

OFFICE MANAGER

Željka Malbaša

Željka Malbaša je diplomirala na Beogradskoj poslovnoj školi – Visokoj školi strukovnih studija na smeru za finansije, računovodstvo i bankarstvo, a od 2013. godine je saradnik u Advokatskoj kancelariji Veselinović. Poseduje dugogodišnje iskustvo u radu u upravljanju finansijama i organizaciji rada advokatskih kancelarija.

REFERENT

Marija Nedić

Marija Nedić poseduje višegodišnje iskustvo u pravosuđu i to u oblasti organizacije rada i poslovanja. Od 1993. godine je radila u nekadašnjem Prvom opštinskom sudu u Beogradu, potom u Okružnom sudu u Beogradu, a od 2008. godine je radila u Posebnom odeljenju Višeg suda u Beogradu, da bi 2015. godine postala saradnik u Advokatskoj kancelariji Veselinović, gde se kao referent stara o svakodnevnim logističkim pitanjima u zastupanju stranaka.