Advokatska kancelarija Veselinović

O nama…

Advokatska kancelarija Veselinović (AKV) je osnovana 2009. godine, od strane advokata Nevene Veselinović. Danas kancelarija broji trinaest advokata, pet pripravnika i dva konsultanta uz veliki broj saradnika, koji zajedno čine tim sa bogatim iskustvom u građanskom pravu.

Pretežna oblast delovanja AKV je usmerena na zastupanje i pravno savetovanje privrednih društava, i to zastupanje u svim postupcima pred nadležnim organima Republike Srbije i pružanje pravnih saveta i sastavljanje pravnih akata za potrebe svakodnevnog poslovanja.

Pored zastupanja pravnih subjekata u privrednom pravu, AKV se bavi zastupanjem u građanskim i krivičnim postupcima.

Humanitarni rad…

Pored pružanja advokatskih usluga, AKV se bavi aktivnostima na polju društvene odgovornosti i humanitarnog rada, u sklopu kojih su i pro bono zastupanje štićenica Sigurne kuće Beograd počev od februara 2016. godine, razna sponzorstva u cilju prikupljanja pomoći namenjene prihvatilištu za nezbrinutu decu, publicistika i organizovanje izložbi sa temom promovisanja zaštite spomenika kulture grada Beograda.

Oblasti Rada

U svom radu AKV teži da prepozna specifične potrebe svakog klijenta, da se uoče problemi i ponudi najefikasniji način za njihovo rešavanje. Cilj je zastupanje stranaka u njihovom najboljem interesu, svim raspoloživim sredstvima na osnovu važećih propisa, a u smeru uspešnog ishoda i ostvarivanja željenih efekata.

AKV svojim klijentima pruža usluge iz sledećih oblasti:

Korporativno pravo

U okviru korporativnog odeljenja AKV, iskusni pravnici pružaju usluge savetovanja iz svih domena korporativnog prava, kao i podršku u postupcima osnivanja, spajanja i akvizicije privrednih društava u Srbiji uz pripremu svih relevantnih pravnih akata i zastupanje u odgovarajućim upravnim postupcima. Takođe, AKV se bavi i pružanjem pravnih usluga iz oblasti stečaja i reorganizacije, kao i iz sfere svih ostalih transakcionih pitanja, imajući u vidu tendenciju rasta prisustva multinacionalnih kompanija u Srbiji, kao i sve veće prisustvo kompanija iz Srbije na internacionalnom tržištu.

Bankarstvo, finansije i poresko pravo

AKV poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti bankarskog prava i prava osiguranja kroz pružanje pravnih usluga i zastupanje banaka i osiguravajućih društava. Takođe, AKV pruža usluge i u oblasti poreskog savetovanja, uz podršku klijentima pri pokretanju i sprovođenju njihovih kompleksnih projekata, koja se odnosi kako na pružanje pravnih saveta tako i na pomoć u pregovorima.

Pravo intelektualne svojine

U okviru rada AKV klijentima se pružaju usluge iz domena prava intelektualne svojine, sa posebnim naglaskom na autorsko pravo. Pored savetovanja, asistencije u procedurama registracije žigova, patenata i ostalih prava iz oblasti industrijske svojine pred nadležnim državnim organima, AKV ima bogatu praksu u zastupanju klijenata pred sudom u postupcima proisteklim iz ove materije.

Radno pravo

U timu AKV nalaze se stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti radnog prava i pitanja radnih odnosa. AKV pruža pravne savete klijentima o pitanjima najefikasnijih načina za uređenje radnopravnih odnosa, pruža usluge izrade relevantnih opštih akata poslodavaca, drugih aspekata radnopravne regulative kao i zastupanje u postupcima pred sudovima u slučaju sudskih sporova.

Nepokretnosti

AKV pruža i pravne usluge klijentima u vezi sa nepokretnostima i to sačinjavanje kupoprodajnih ugovora, sprovođenja adekvatnih provera pred nadležnim državnim organima, kao i zastupanje u upravnim postupcima pred Republilčkim geodetskim zavodom i nadležnim Sekretarijatima.

Krivično pravo

U okviru AKV se nalazi i krivično odeljenje, čiji su članovi advokati sa višegodišnjom praksom u zastupanju klijenata u krivičnim postupcima, kao i u oblasti prekršajnog prava i privrednih prestupa. Takođe, specijalizovani su i za zastupanja pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu.

Zastupanje u sudskim postupcima

AKV ima dugogodišnju praksu uspešnog zastupanja klijenata u svim sudskim postupcima – kako u parničnim, tako i u vanparničnim, izvršnim i krivičnim postupcima.

Imajući u vidu potrebu za rešavanjem sporova na alternativne načine, AKV u tom smislu prati razvoj u skladu sa modernim tendencijama. AKV pruža usluge zastupanja klijenata tokom pregovora, usluge medijacije , kao i zastupanje u postupcima koje se vode pred Arbitražama.

Upoznajte Tim

Tim AKV čine advokati, advokatski pripravnici, pravnici posebne ekspertize i drugi saradnici. Tim AKV je tokom višegodišnjeg zajedničkog rada naučio da izvuče maksimum iz timskog delovanja, ali i potencijala svakog pojedinca. Naši članovi su advokati sa bogatim iskustvom, kao i mladi perspektivni pravnici, što garantuje svestran pristup svakom zahtevu.

Advokati

Nevena Veselinović

Nevena Veselinović je osnivač Advokatske kancelarije Veselinović. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a potom sa uspehom završila i Master studije na istom. Poseduje višegodišnje pravno iskustvo stečeno tokom rada u sudu i u bankarskom sektoru /Banca Intesa Beograd. Nakon položene zakletve pred Advokatskom komorom Beograda, 2009. godine osniva svoju advokatsku kancelariju. U svojoj advokatskoj karijeri bavila se zastupanjem klijenata pred sudom u postupcima iz različitih pravnih oblasti, a između ostalog uspešno se bavi i pravom intelektualne svojine sa akcentom na autorsko i srodna prava.

Kao osnivač AKV, bila je inicijator mnogih humanitarnih aktivnosti, tako da se logo ADV-VESELINOVIC često može videti na mnogim manifestacijama humanog karaktera. Naročito je ponosna na višegodišnju praksu pro bono zastupanja štićenica Sigurne kuće, kojima advokatski tim AKV od 2016.godine aktivno pruža besplatne pravne usluge.

Veljko Zečević

Veljko Zečević je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a  advokaturom se bavi od 2007.godine. Saradnik Advokatske kancelarije Veselinović postaje u maju 2014.godine. Tokom svog advokatskog staža specijalizovao se za građansko pravo, a naročito za različite oblasti privrednog prava. Bavi se savetovanjem i zastupanjem privrednih društava i fizičkih lica pred sudovima i drugim nadležnim organima, kao i pružanjem svih ostalih pravnih usluga, sa posebnim akcentom na bankarsko poslovanje, lizing i sprovođenje statusnih i ostalih promena u privrednim društvima.

Snežana Sladaković

Snežana Sladaković je pravničku karijeru započela 2010.godine posle diplomiranja na Pravnom fakultetu u Beogradu. Saradnik u Advokatskoj kancelariji Veselinović je od aprila 2013. godine. Svakodnevno se bavi zastupanjem pravnih i fizičkih lica u parničnim, krivičnim i upravnim postupcima, kao i savetovanjem i rešavanjem problema u upravljanju privrednim društvima. Takođe, Snežana se specijalizuje za oblast poreskog prava i poreskog savetovanja, u okviru Specijalističkih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Jelena Miletić

Jelena Miletić je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a advokaturom se bavi od 2000. godine. Saradnik u Advokatskoj kancelariji Veselinović postaje 2015. godine, a specijalizovala se za zastupanje klijenata u postupcima iz radnog i privrednog prava, sa akcentom na lizing poslovanju. Takođe, poseduje bogato iskustvo iz oblasti porodičnopravnih odnosa i zastupanja maloletnika u svim vrstama postupaka.

Vladimir Bubanja

Vladimir Bubanja  je završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, a pravosudni ispit je položio 2005. godine. Pravničku karijeru je gradio u okviru pravnih službi nekoliko velikih domaćih i stranih kompanija, a od 2017. godine se bavi advokaturom u okviru Advokatske kancelarije Veselinović. Specijalizovao se za materiju bankarskog poslovanja, stečaja i reorganizacije. Takođe, bavi se pružanjem pravnih saveta iz srodnih oblasti prava, i to naročito iz oblasti upravljanja privrednim društvima.

Olivera Ćirković

Olivera Ćirković je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usavršavala se na WU Universitat Wien, a potom završila i Master studije.  Advokaturom se bavi od 2015. godine, u okviru Advokatske kancelarije Veselinović. Pretežno se bavi zastupanjem klijenata pred sudovima u svim vrstama postupaka, sa posebnim akcentom na parnični i izvršni postupak. Specijalizuje se za oblast naknade štete i osiguranja.

ADVOKATSKI PRIPRAVNICI

Miloš Mitrović

Miloš Mitrović je završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Advokaturom se bavi od marta 2015.godine, kao advokatski pripravnik u okviru Advokatske kancelarije Veselinović. Pretežno se bavi zastupanjem klijenata pred sudom i drugim državnim organima, sa namerom da se specijalizuje u oblasti krivičnog i prekršajnog prava.

Dušica Dukanac

Dušica Dukanac je završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Advokaturom se bavi od februara 2017.godine, kao advokatski pripravnik u okviru Advokatske kancelarije Veselinović. Pretežno se bavi zastupanjem klijenata pred sudom i drugim nadležnim organima sa namerom da se specijalizuje u oblasti građanskog prava, a sa posebnim osvrtom na porodičnopravnu i radnopravnu materiju.

Bogdan Felbab

Bogdan Felbab je završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Advokaturom se bavi od jula 2017. godine, kao advokatski pripravnik u okviru Advokatske kancelarije Veselinović. Pretežno se bavi zastupanjem klijenata pred sudom i drugim nadležnim organima. Namera mu je da se specijalizuje u oblasti prekršajnog prava i naknade štete.

Jelena Živković

Jelena Živković je završila Pravni fakultet Univerziteta Union, posle čega se od septembra 2017. godine bavi advokaturom kao advokatski pripravnik u okviru Advokatske kancelarije Veselinović. Bavi se pružanjem pravnih saveta klijentima, sa namerom da se usavršava u oblasti korporativnog prava.

Siniša Živanović

Siniša Živanović je završio Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, a trenutno pohađa Master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od oktobra 2017.godine se bavi advokaturom kao advokatski pripravnik u okviru Advokatske kancelarije Veselinović. Namera mu je da se pretežno bavi korporativnim pravom i savetovanjem klijenata u oblasti privrednog prava.

STRUČNI SARADNICI

Nataša Leković

Nataša Leković je rukovodilac Odeljenja za korporativno pravo Advokatske kancelarije Veselinović. Diplomirala je na Pravnom fakultetom Univerziteta u Beogradu, a trenutno završava Master studije iz oblasti prava privrednih društava.  Poseduje dugogodišnje iskustvo u bankarskom sektoru i sektoru  osiguranja, koje je sticala u eminentnim kompanija poput Banca Intesa, Naftna industrija Srbije i Energoprojekt Garant. Bavi se kompanijskim pravom, korporativnim upravljanjem i kontrolom usklađenosti poslovanja. U više navrata je bila angažovana u Privrednoj komori Srbije na projektima Svetske banke.

Vesna Ribar

Vesna Ribar je rukovodilac Odeljenja za zastupanje Advokatske kancelarije Veselinović. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a pravosudni ispit položila 1990. godine. Poseduje dugogodišnje iskustvo sticano u pravnim službama kompanija kao što su Ikarbus, Jugobanka, Banca Intesa. Član je Asocijacije medijatora Srbije i upisana u registar posrednika pri Ministarstvu pravde Republike Srbije, a takođe poseduje specijalistička znanja iz oblasti mobinga. Pored navedenog,  bavi se pitanjima iz oblasti bankarskog poslovanja i naknade štete.

OFFICE MANAGER

Željka Malbaša

Željka Malbaša je diplomirala na Beogradskoj poslovnoj školi – Visokoj školi strukovnih studija na smeru za finansije, računovodstvo i bankarstvo, a od 2013. godine je saradnik u Advokatskoj kancelariji Veselinović. Poseduje dugogodišnje iskustvo u radu u upravljanju finansijama i organizaciji rada advokatskih kancelarija.

REFERENT

Marija Nedić

Marija Nedić poseduje višegodišnje iskustvo u pravosuđu i to u oblasti organizacije rada i poslovanja. Od 1993. godine je radila u nekadašnjem Prvom opštinskom sudu u Beogradu, potom u Okružnom sudu u Beogradu, a od 2008. godine je radila u Posebnom odeljenju Višeg suda u Beogradu, da bi 2015. godine postala saradnik u Advokatskoj kancelariji Veselinović, gde se kao referent stara o svakodnevnim logističkim pitanjima u zastupanju stranaka.